OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
PROMET SPÓŁKA JAWNA W. KUBIAK
UL. KOLSKA SZOSA 33A, 62-700 TUREK
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 90825, NIP: 6681193404
OBOWIĄZYJĄCE OD 2 STYCZNIA 2008 ROKU


1. Słowniczek pojęć Ogólnych Warunków Umownych Towar: opakowania szklane, zakrywki koronowe i zakrywki kontaktowe i inne znajdujące się w ofercie Promet Spółka Jawna W. Kubiak (dalej Promet).
OWS: Ogólne warunki sprzedaży określone poniżej
Adres do doręczeń: adres siedziby strony umowy wskazany we właściwym rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.
2. Zakres stosowania ogólnych warunków umów.
2.1.OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z Promet i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy postanowiły inaczej składając oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWS wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.2.Niniejsze OWS są dostępne na stronie internetowej www.promet.org.pl oraz w siedzibie spółki, o czym Kupujący jest informowany przed zawarciem umowy. Kupujący zawierając umowę sprzedaży potwierdza, że warunki te zostały mu udostępnione i wyraża na nie zgodę, jako na integralną część umowy sprzedaży.
2.3.W sprawach nieuregulowanych w odrębnych umowach ani też w OWS stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw, jeżeli zawierają odpowiednie unormowanie.
2.4.Zmiana warunków OWS lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego potwierdzenia przez Promet i mają zastosowanie wyłącznie do danego zamówienia.
3. Zamówienia
3.1. Sprzedaż Towarów następuje na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego, za potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Promet.
3.2. Zamówienia będą przyjmowane od Kupującego:
a) ustnie w siedzibie Promet (sprzedaż gotówkowa),
b) pisemnie na wzorcu stanowiącym załącznik Nr 1 do OWS
c) za pomocą faksu na nr 063 289 26 94,
d) telefonicznie pod numerem telefonu 063 289 2692,
e) za pomocą poczty elektronicznej na adres [email protected]


3.3. W sytuacjach opisanych w punkcie 3.2 c)-e) potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Promet następuje niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia za pomocą faksu na numer wskazany przez Zamawiającego.


3.4 Zamówienie jest wiążące tylko wtedy gdy zostanie wyraźnie potwierdzone przez Promet na piśmie.

Wszelkie szkody wynikające z niedokładności zamówienia bądź jego wadliwego sporządzenia ponosi Kupujący. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Promet nie ma zastosowania art. 682 Kodeksu cywilnego, co oznacza odrzucenie przez Promet oferty sprzedaży Towaru na warunkach określonych w ofercie Kupującego.

4 Transport towarów
4.1 Towary sprzedawane przez Promet mogą być dostarczone środkiem transportu organizowanym przez Promet lub innym środkiem, zaproponowanym przez Kupującego.
4.2 W przypadku, gdy transport jest organizowany przez Kupującego, ma on obowiązek uzgodnić z Promet datę podstawienia środka transportowego na miejsce załadunku. Awizowanie przyjazdu samochodu powinno odbywać się co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia awizacji do godz. 12 dnia poprzedzającego.
4.3 Kupujący wysyłający samochód po odbiór produktów bez zachowania powyższego trybu awizacji, wysyła go na własne ryzyko i ponosi wszelkie wynikające z tego konsekwencje.
4.4 W przypadku transportu realizowanego przez Promet oświadczenie Kupującego o gotowości przyjęcia Towaru winno być złożone na piśmie co najmniej 24 godziny przed umówionym terminem dostarczenia Towaru. Brak oświadczenia Kupującego zwalnia Promet z obowiązku dostawy towaru w terminie uprzednio uzgodnionym przez strony.
4.5 Za moment wykonania umowy sprzedaży przez Promet uważa się moment wydania towarów tj. złożenia przez Promet oświadczenia o możliwości odebrania przez Kupującego nabytych Towarów.
5. Warunki sprzedaży Towarów
5.1 Zakrywki koronowe i kontaktowe będące przedmiotem umowy sprzedaży zapakowane oryginalnie przez producenta mogą być dostarczone Kupującemu w ilości odbiegającej od ilości określonej w
Umowie lub potwierdzonym zamówieniu, jednak zgodnie z zapewnieniami producenta różnice nie powinny przekraczać 1% umówionej ilości. Z tego tytułu Promet nie ponosi jakichkolwiek negatywnych skutków prawnych.
5.2 Promet zastrzega sobie prawo do wydawania Towaru partiami. Częściowe wydanie Towaru realizowane jest na zasadach określonych w odrębnej Umowie.
5.3 Promet jest zwolniony z obowiązku dostarczenia Towaru Kupującemu, do czasu uregulowania przez
Kupującego w całości wszelkich należności wobec Promet wynikłych z wcześniejszych umów
sprzedaży, chyba że strony na piśmie postanowiły odmiennie. Niezależnie od tego Promet ma
prawo do naliczenia odsetek w wysokości 20% w skali roku za opóźnienie w zapłacie.
5.4 Jeżeli Kupujący odmówi odbioru lub nie odbierze w terminie Towarów wydanych zgodnie z jego
zamówieniem, potwierdzonym przez Promet, Promet ma prawo według własnego uznania:
a. żądać wykonania umowy na zasadach w niej określonych oraz do zwrotu kosztów przechowania
towaru od chwili wydania do czasu odebrania go przez Kupującego. Koszt przechowania wynosi
1 zł/paletę za jedną dobę. Kupujący ponosi wyłączne ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru;
b. odstąpić od umowy wraz z żądaniem zapłaty przez Kupującego kary umownej opisanej w punkcie
5.3. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkód poniesionych przez Promet, będzie on mógł dochodzić od
Kupującego dalszych roszczeń, ponad granice kary umownej;
c. sprzedać zamówiony przez Kupującego Towar osobom trzecim i obciążyć Kupującego różnicą w
cenie zamówienia i cenie sprzedaży.
5.5 Niezależnie od postanowień określonych w punktach poprzedzających Kupujący zobowiązany jest
zwrócić Promet wszystkie dodatkowe wydatki i koszty poniesione w wyniku odmowy odbioru bądź
nie odebrania Towaru przez Kupującego w terminie oraz wyrównać wszelkie straty oraz utracone
korzyści związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem postanowień Umowy.
5.6 Maksymalny okres przechowywania nie może przekroczyć 90 dni od daty wydania. Po upływie tego
terminu Promet ma prawo do zniszczenia Towaru a jego ceną, kosztami przeprowadzenia
złomowania oraz wysokością utraconego zysku obciąży Kupującego.
6. Siła wyższa
W przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych
OWS lub Umowy, strony będą zwolnione z odpowiedzialności za jej niewykonanie w stopniu równym
wpływowi tych zdarzeń na ową stronę. Za siłę wyższą uważa się następujące okoliczności niezawinione
przez dotkniętą stronę: nieprzewidywalne kryzysy, opóźnione dostawy bądź brak dostaw ze strony
dostawców energii lub surowców, trudności z dostarczeniem środków transportu i inne trudności
transportowe, regulacje urzędowe, wojnę i zdarzenia wojenne, klęski żywiołowe (powódź, pożar, trzęsienie
ziemi, itp.) a także działania niezależne od strony, tj.: strajki, lock out, embarga, itp. Strajku pracowników
stron nie uznaje się za przesłanki siły wyższej. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w
celu jak najszybszego usunięcia skutków siły wyższej i wykonania Umowy. Wystąpienie przypadku siły
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
PROMET SPÓŁKA JAWNA W. KUBIAK
UL. KOLSKA SZOSA 33A, 62-700 TUREK
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 90825, NIP: 6681193404
OBOWIĄZYJĄCE OD 2 STYCZNIA 2008 ROKU
wyższej nie zwalnia jednak Kupującego z obowiązku uregulowania na rzecz Promet należności za Towar już
wydany.
7. Płatności
7.1 Zasady i warunki płatności zarówno ogólne, jak i dotyczące poszczególnego zamówienia, będą
zawarte w Umowie pomiędzy Promet a Kupującym, który niniejszym upoważnia Promet do
wystawiania faktur VAT bez swego podpisu. W przypadku nieokreślenia ceny w umowie obowiązują
ceny z dnia wydania towarów.
7.2 Promet zachowuje prawo do zmiany cen w każdym czasie, w związku ze wzrostem kosztów, w tym w
szczególności wzrostem kosztów zakupu od producenta, wzrostem lub nałożeniem jakiegokolwiek
obowiązku podatkowego lub zmianą w kursach walut.
7.3 W przypadku sprzedaży z odroczonym terminem płatności i braku pisemnych uzgodnień między
stronami przyjmuje się, iż terminy płatności wynoszą:
a) w przypadku zobowiązań do wartości 2 tys. zł termin 7 dniowy,
b) w przypadku zobowiązań do wartości 5 tys. zł termin 14 dniowy,
c) w przypadku zobowiązań do wartości powyżej 5 tys. zł termin 30 dniowy.
7.4 W przypadku uznanych przez Promet niezgodności faktury z dokumentem przyjęcia różnice koryguje
się za pomocą faktury korygującej.
7.5 Przez datę zapłaty rozumie się datę wpływu środków na rachunek bankowy określony na fakturze.
7.6 W przypadku dokonania sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty Promet może żądać
zabezpieczenia zapłaty w formie weksla, poręczenia, gwarancji lub innej formie wzajemnie
uzgodnionej.
7.7 W przypadku dokonania sprzedaży z odroczonym terminem zapłaty, wszelkie opóźnienia w płatności
lub wątpliwości co do wypłacalności lub wiarygodności kredytowej Kupującego, uprawniają Promet
- bez naruszania swych innych praw - do żądania zaliczek lub zadatków na dostawy jeszcze nie
wykonane.
7.8 Kupujący wyraża zgodę na objęcie płatności wynikających z realizacji niniejszej umowy, umową
faktoringową pomiędzy Sprzedającym i bankiem.
7.9 W przypadku wystawienia przez Sprzedającego faktur korygujących (reklamacje jakościowe,
ilościowe, przypadki niedostarczenia dokumentu WZ etc.), Kupujący zobowiązuje się do
uregulowania do banku jako faktora należności w pełnych wysokościach wynikających z
pierwotnych faktur. Różnica wynikająca z korekt będzie rozliczona pomiędzy Sprzedającym i
Kupującym bez udziału banku. Strony wykluczają możliwość pomniejszania lub powiększania kwoty
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
PROMET SPÓŁKA JAWNA W. KUBIAK
UL. KOLSKA SZOSA 33A, 62-700 TUREK
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 90825, NIP: 6681193404
OBOWIĄZYJĄCE OD 2 STYCZNIA 2008 ROKU
należności płaconej przez Kupującego do banku-faktora z tytułu oryginalnie wystawionej faktury o
kwoty wynikające z faktur korygujących czy reklamacji.
8. Gwarancja i reklamacje.
8.1 Kupujący ma obowiązek zbadania Towaru niezwłocznie po dokonaniu jego odbioru.
W przypadku wystąpienia w odbieranej partii wad, Kupujący może złożyć reklamację do Promet w
terminie:
a) 5 dni roboczych od daty wydania Towaru w odniesieniu do braków ilościowych,
b) 10 dni roboczych od daty wydania Towaru w odniesieniu do wad widocznych,
c) 30 dni od daty wydania Towaru w odniesieniu do wad ukrytych.
8.2 Kupujący jest zobowiązany do prawidłowego udokumentowania reklamacji, dołączając co najmniej:
8.3 Protokół reklamacji zawierający wszystkie informacje dotyczące ilości reklamowanych Towarów oraz
rodzaju uszkodzeń, daty produkcji kwestionowanej partii i numeru palety a także protokół stwierdzenia
wad transportowych, wraz załączoną dokładną dokumentacją fotograficzną,
8.4 metkę kontrolną palety, z której została pobrana próba do kontroli,
8.5 próbki reklamowanych Towarów.
8.6 Reklamacje w stosunku do sprzedanych Towarów rozpatrywane będą po ich prawidłowym
udokumentowaniu przez Kupującego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wad jakościowych
produktu lub braku deklarowanej jego ilości, jest on zobowiązany przy składaniu reklamacji przedstawić
metkę kontrolną z palety, z której została pobrana próba do kontroli, a w protokole reklamacyjnym
podać datę produkcji kwestionowanej partii, numer palety. Kupujący zobowiązany jest również do
zachowania metek kontrolnych także ze wszystkich innych opakowań dotyczących reklamowanej partii.
Promet zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Kupującego w terminie najpóźniej 30 dni od daty jej
wniesienia. Promet nie jest odpowiedzialny za wady towaru powstałe w transporcie lub uszkodzenia
mechaniczne spowodowane w trakcie rozładunku towaru w magazynie Kupującego lub w miejscu przez
niego wskazanym. W przypadku gdy Kupujący nie zgodzi się z rozstrzygnięciem reklamacji jakościowej
przez Promet, Strony zgadzają się, na rozstrzygnięcie reklamacji (w zakresie faktu zaistnienia wady, jej
charakteru, zakresu występowania, przyczyny i wpływu na wartość użytkową produktu) przez
niezależnego eksperta wskazanego przez Strony, którego decyzja będzie wiążąca dla Stron. Koszt
ekspertyzy ponosi strona której niezależny ekspert odmówił przyznania racji.
8.7 Uznana reklamacja może być załatwiona wyłącznie poprzez obniżenie ceny bądź poprzez wymianę
towaru wadliwego na wolny od wad, odbiór wadliwego towaru i wystawienie faktury korygującej. W
przypadku gdy załatwienie reklamacji nastąpi poprzez wymianę przez Promet towaru wadliwego na
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
PROMET SPÓŁKA JAWNA W. KUBIAK
UL. KOLSKA SZOSA 33A, 62-700 TUREK
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu,
XXII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 90825, NIP: 6681193404
OBOWIĄZYJĄCE OD 2 STYCZNIA 2008 ROKU
wolny od wad, wymiana ta nastąpi w terminie do 21dni od daty uznania reklamacji, chyba że, Strony
uzgodnią inny termin.
8.8 W razie niezachowania przez Kupującego terminu zgłoszeń reklamacyjnych lub też braku należytego
udokumentowania reklamacji, Promet zwolniony jest z odpowiedzialności za wady towarów.
8.9 Promet gwarantuje zgodność towaru ze specyfikacją i standardem określonym w ofercie sprzedaży.
Ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się przez Kupującego z towarem, w
szczególności: niewłaściwego składowania, transportu wykluczają odpowiedzialność Promet.
8.10 Promet nie udziela Kupującemu żadnych innych gwarancji niż wyraźnie określone
w OWS.
9. Rozstrzyganie sporów i adresy do doręczeń
9.1 Wszelkie spory mogące powstać na tle ważności zawieranej przez strony Umowy czy też OWS lub ich
treści, jak również związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, rozstrzygane
będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej.
9.2 Postępowanie wszczyna wysłane listem poleconym pisemne wezwanie do polubownego rozstrzygnięcia
sporu przez jedną ze stron. W wezwaniu strona zawiera swoje roszczenie oraz propozycje
polubownego rozwiązania sporu. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie jednego
miesiąca od dnia wysłania pocztą poleconą wezwania drugiej Stronie każda ze Stron będzie mogła
wnieść sprawę pod rozstrzygnięcie, jako wyłącznie właściwego, sądu powszechnego w Poznaniu.
9.3 W przypadku zmiany adresu do doręczeń przez jedną ze stron umowy, strona zmieniająca adres
zobowiązna jest o tym fakcie niezwłocznie poinformwać na piśmie drugą stronę. W przypadku zminay
adresu do doręczeń i niepoinformowania o tym fakcie drugiej strony, korespondencję wysłaną na
dotychczasowy adres do doręczeń uznaje się za prawidłowo doręczoną.